Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website beheerTTP.nl.

Door deze website te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

TTP kan niet garanderen dat de website te allen tijde functioneert of toegankelijk is.

Ondanks dat wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verstrekken is de kans aanwezig dat deze informatie onvolledig of onjuist is. Indien dat het geval is behouden we het recht om dit aan te passen zonder consequenties. Er kunnen geen rechten aan de aangeboden informatie worden ontleend. TTP en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

TTP behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websie aangeboden informatie (waaronder alle teksten en logo’s) het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op wat voor manier dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TTP. Indien naar oordeel van TTP door een derde voldoende aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake is van inbreuk op het intellectuele eigendom, met betrekking tot de informatie verstrekt op deze website, dan dient men TTP schriftelijk op de hoogte te stellen van de inbreuk en behoudt TTP het recht deze te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan kan worden gemaakt.

Verwijzigingen naar andere websites dienen slechts ter informatie van de gebruiker. TTP aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik is voor eigen risico.

TTP behoud het recht om deze disclaimer aan te passen.