B2B Debiteurenbeheer

Denkt u erover om het B2B debiteurenbeheer voor uw zakelijke klanten uit te besteden?

Het B2B debiteurenbeheer omvat alle activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw debiteuren hun openstaande facturen betalen.

Vanaf het moment van facturatie kunnen wij het debiteurenbeheer voor u starten.

Dit kan op afstand vanuit uw eigen administratie. Als dat uw voorkeur heeft, dan kunt u het contactformulier op de Homepagina invullen voor meer informatie.

Of u stuurt uw facturen in. Vul dan het B2B Debiteurenbeheer contactformulier onderaan deze pagina in. Doordat er zaken zoals contactgegevens, bijzondere afspraken en dergelijke inzichtelijk worden gemaakt kan er vanuit uw huidige debiteurentraject het nieuwe debiteurenbeheer worden opgezet.

Wat kunt u van ons verwachten:
  • Zorgdragen voor tijdige betaling van openstaande facturen door het initiëren van telefoontjes en e-mails.
  • Ontwikkelen en onderhouden van een goede werkrelatie met klanten.
  • Het bijhouden van incasso-acties op klantniveau.
  • Periodieke rapportages van de hoogst genoteerde achterstallige klanten (wij zullen dit vooraf met u bespreken).
  • Escalatie van risicovolle vorderingen doorgeven, om het risico op wanbetalingen te verminderen.
  • Analyseren en coördineren van klantvragen om betwiste facturen tijdig op te lossen.

B2B Debiteurenbeheer
Stelt u het B2B debiteurenbeheer uit,waardoor het zich opstapelt?
Of ziet u door de bomen het bos niet meer?
Zodat u zich met ondernemen bezig kan houden!
B2B Debiteuren

Wilt u een B2B Incasso indienen gaan dan naar : B2B Incasso (beheerttp.nl)

Advies en Informatie over Debiteuren en snel u geld krijgen vindt u ook op Debiteuren (kvk.nl)

Om het debiteurenbeheer voor uw zakelijke klanten aan ons aan ons uit te besteden hebben wij de onderstaande gegevens van u nodig. (U krijgt direct automatisch een bevestiging in beeld te zien om aan te geven dat wij uw gegevens hebben ontvangen, waarna u de kopie facturen en eventuele (deel)betalingen kunt doorgeven aan het emailadres in de bevestiging)
Dient u het beheer voor 1 debiteur in, vul de gegevens van uw zakelijke debiteur in de betreffende velden in. Wilt u een deel, of uw volledige debiteurenportefeulle indienen, vink dit dan aan hierboven in dit formulier, vul dan de gegevens in van 1 debiteur en klik op verstuur. (U krijgt daarna aanvullende informatie te zien)
Algemene Voorwaarden TTP Time To Pay Debiteurenbeheer per 1 januari 2022

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85055530

1. Definitie’s in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: De (rechts)persoon, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen die met TTP Time To Pay Debiteurenbeheer statutair gevestigd te Bosschenhoofd (hierna te noemen TTP zijnde de opdrachtnemer) een overeenkomst heeft gesloten en voor wie TTP zich inspant die Opdracht uit te voeren.

1.2 Debiteur: degene met wie de Opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten, en die uit hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan de Opdrachtgever.
1.3 Opdracht: De overeenkomst tussen TTP en de Opdrachtgever, waarbij TTP zich inspant bepaalde diensten te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TTP en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.5 Producten en diensten: alle prestaties en leveringen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.6 Vordering: Het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten.
1.7 Hoofdsom: Het totaal van de vordering van een schuldeiser inclusief B.T.W, uitgezonderd bijkomende kosten.
1.8 werkzaamheden: alle door TTP te verrichten werkzaamheden in het kader van debiteurenbeheer.
2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen TTP en opdrachtgever, waarbij TTP producten en diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).
2.2 Afwijkende afspraken van deze algemene voorwaarden met of toezeggingen van (een medewerker van) TTP, dan wel van derden die door TTP zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn zijn voor TTP niet bindend tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd, of bij ontbreken daarvan, nadat TTP met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de overeenkomst feitelijk is aangevangen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
2.3 TTP is gerechtigd Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
2.4 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan TTP, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard door of namens TTP, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.
2.5 In het geval een Opdrachtgever een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens TTP hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van TTP op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen TTP en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing.
2.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TTP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
2.8 TTP vergoedt geen rente over bedragen die om welke reden dan ook onder haar zijn.
2.9 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, heffingen van overheidswege en andere kosten, tenzij anders aangegeven.
2.10 TTP is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde en Opdrachtgever is verplicht de kosten daarvan conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden aan TTP te voldoen.
2.11 Opdrachtgever zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van TTP aan derden bekend maken.
2.12 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000, – per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Opdrachtgever niet beïnvloedt. Het staat TTP vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.
2.13 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met TTP een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of op andere wijze opgegeven opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk worden geaccepteerd.
2.14 De overeenkomst strekt tot het verrichten van een opdracht voor de Opdrachtgever door TTP die als zelfstandige in uitoefening van beroep of bedrijf een opdracht verricht. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en TTP wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 BW, waarbij partijen nimmer beogen om een arbeidsrelatie ex art. 7:610 aan te gaan. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat TTP ook voor andere Opdrachtgevers een opdracht of werkzaamheden kan verrichten.3. Betalingsverplichtingen
3.1 Betalingstermijn: Van de door TTP gefactureerde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.
3.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente gelijk aan 8% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.
3.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is doordat er niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald is, is de Opdrachtgever na de vervaldag tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 in het geval van TTP te Bosschenhoofd, te verhogen met een bedrag van € 10,- per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van € 35,- aan registratiekosten en rente zoals bedoeld in het vorige lid.
3.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 3 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 3 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3.5 TTP is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen, dan wel vorderingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor Opdrachtgever in haar bezit heeft, (voorschotten) derdengelden daaronder niet begrepen. (TTP ontvangt geen derdengelden op haar bankrekening.)
3.6 Retentierecht: Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn (betalings)verplichtingen, is TTP gerechtigd haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. Tevens behoudt TTP het recht schadevergoeding te vorderen.
3.7 TTP is gerechtigd te allen tijde een voorschotbetaling aan Opdrachtgever te verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden, dan wel te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. welk voorschot terstond voldaan dient te worden en wordt verrekend in een tussentijdse of eindafrekening.
3.8 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Nadat Opdrachtgever deze voorschotbetaling heeft gedaan zal opdrachtnemer vervolgens verplicht zijn tot (verder) presteren. Indien storting van dit voorschot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is TTP gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.
3.9 TTP is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
4 Aanbiedingen/offertes en totstandkoming overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover TTP een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door TTP uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Een overeenkomst/offerte wordt als aanvaard beschouwd indien Opdrachtgever naar aanleiding van de overeenkomst/offerte aan opdrachtnemer opdrachten (facturen) instuurt.
4.3 Indien Opdrachtgever een opdracht verstrekt, is zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.4 Indien een aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal Opdrachtgever die aanbieding en alle overige door TTP verschafte documentatie op eerste verzoek aan TTP retourneren.
4.5 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven. De door TTP gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven

5 Producten en diensten

5.1 TTP geeft informatiebladen uit met een toelichting op de door haar aangeboden producten en diensten. Daarnaast geeft TTP tarievenlijsten uit. Deze informatiebladen en tarievenlijsten, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, maken onderdeel uit van de lopende en de te sluiten overeenkomst(en) met betrekking tot deze producten en diensten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de informatiebladen en/of tarievenlijsten en deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze voorwaarden.

5.2 De door TTP gehanteerde tarieven zijn exclusief verschuldigde BTW, verschotten (additionele kosten die gemaakt zijn voor het uitvoeren van een opdracht) en administratiekosten, mits anders aangegeven.
5.3 In geval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan TTP kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een Opdrachtgever hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.
6 Meerwerk
6.1 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de producten of diensten die TTP op grond van een overeenkomst moet leveren en/of als werkzaamheden meer tijd innemen dan beraamt en TTP van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk ivm deze excessen, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
6.2 Indien TTP meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de producten of diensten door TTP kunnen worden geleverd. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door TTP daartegen schriftelijk bezwaar maakt. Als het meerwerk betreft ivm de overschrijding van het maximum van 100 facturen, is TTP niet verplicht om dit door te geven, daar er vanuit gegaan mag worden dat de Opdrachtgever weet hoeveel opdrachten (facturen) men zelf heeft ingediend/aangemaakt.

7. Provisie / Tarieven
7.1 De Opdrachtgever is aan TTP verschuldigd de tarieven (provisie) volgens de reguliere Overeenkomst van TTP en/of de geldende tarievenlijsten, met inachtneming van hetgeen in artikel 5 van de algemene voorwaarden is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Met omzet per maand wordt bedoelt, het totaal van de (ingediende) facturen in die maand. Er mogen geen Bonus/marketing/prijscredit’s of andere creditnota’s hiermee worden verrekent.
7.2 Provisie is tevens verschuldigd indien TTP, door het niet naleven van wettelijke bepalingen door de opdrachtgever, het debiteurentraject niet tot een succesvol resultaat kan leiden.
7.3 TTP heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen door verstrekking van een nieuwe tarievenlijst. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomsten. TTP zal de nieuwe tarievenlijst één maand voor de ingangsdatum daarvan aan Opdrachtgever verstrekken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt indien Opdrachtgever niet binnen één maand na verstrekking van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk -en aangetekend- de overeenkomst ontbindt.
7.4 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan aan de Opdrachtgever, nadat Opdrachtnemer de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.
7.5 De kosten van door TTP ingeschakelde derden komen voor rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor alle kosten die worden veroorzaakt doordat Debiteuren van Opdrachtgever (een) procedure(s) opstarten. In geval er een honorarium wordt berekend, wordt het honorarium verhoogd met 6% administratiekosten over dat honorarium, BTW en verschotten. TTP is gerechtigd additionele kosten (ook gemaakt door derden) bij Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur.
7.6 Geïncasseerde bedragen worden tijdens het debiteurenbeheer ontvangen door en op de bankrekening van de Opdrachtgever, waarop de debiteuren hun betalingen dienen te storten. Onder Geïncasseerde bedragen wordt verstaan: de door de opdrachtgever ontvangen gelden als gevolg van het debiteurenbeheer. Afgesproken vergoedingen en de door opdrachtnemer gemaakte kosten (verschotten) worden aan de Opdrachtgever gefactureerd middels een Feefactuur of waarvan betaling binnen 14 dagen dien te geschieden of deze wordt verrekend met voorschotbetalingen afkomstig van de Opdrachtgever.
7.7 Over gelden (voorschotten), welke TTP onder zich houdt, wordt nimmer rente vergoed.
7.8 Iedere betaling aan de opdrachtgever wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie, gemaakte kosten en rente.
7.6 Betalingen van de debiteur die bij Opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan TTP. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bankrekening.
8 Werkzaamheden en verplichtingen
8.1 Indien Opdrachtgever een opdracht tot debiteurenbeheer geeft, zal Opdrachtgever alle relevante informatie en bescheiden/bewijsstukken over de desbetreffende Debiteur verstrekken die TTP naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn rechtsvorm. In het bijzonder stelt Opdrachtgever tijdig de door haar jegens de Debiteur gehanteerde (algemene) voorwaarden aan TTP ter beschikking.
8.2 Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie en bewijsstukken. TTP is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever te retourneren.
8.3 Opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en de debiteur
8.4 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, nadat TTP de opdracht in behandeling heeft genomen.
8.5 Indien Opdrachtgever TTP opdraagt het debiteurenbeheer te voeren, machtigt Opdrachtgever TTP om in naam van Opdrachtgever alle benodigde handelingen te verrichten om de vordering te incasseren voor de opdrachtgever die naar het inzicht van TTP noodzakelijk zijn om een effectieve incasso van de vordering te bewerkstelligen. Deze machtiging (volmacht) houdt onder meer in: a) het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook; b) het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten ; c) het treffen van een betalingsregeling met de Debiteur.
8.6 In geval van verzuim door de debiteur wordt desgevraagd, de hoofdsom, d.w.z. het totaal van een vordering inclusief B.T.W., verhoogd met de incassokosten die afgesproken zijn met de debiteur volgens de algemene voorwaarden/overeenkomst met de debiteur of als deze er niet zijn de wettelijke en rente. Deze komen de Opdrachtgever toe. De opdrachtgever mag deze vordering ook uithanden geven aan een incassobureau, deurwaarder of advocatenkantoor. Indien gevraagd kan TTP dit uit naam van de opdrachtgever regelen tegen een vergoeding per geval, dit wordt middels de Feefactuur aan de Opdrachtgever berekend. De kosten van het incassobureau, deurwaarder of het advocatenkantoor worden rechtstreeks vanuit deze partij(en) aan de Opdrachtgever gericht en zijn altijd geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.8 TTP is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TTP.

8.9 De verplichtingen van TTP hebben het karakter van een inspanningsverplichting en TTP garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens TTP verstrekt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.10 Door TTP opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TTP of haar leidinggevend personeel.
9 Einde activiteiten
9.1 TTP is gerechtigd voortijdig haar activiteiten geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wegens oninbaarheid, en/of indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder incassobureau, deurwaarder of andere gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist.
9.2 TTP heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden.

10 Verzuim en ontbinding
10.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is TTP zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat TTP tot enige schadevergoeding is gehouden.
10.2 Vorige lid 9.2 is ook van toepassing indien TTP na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen dan wel dat TTP schade, van welke aard dan ook, zal lijden, zoals reputatieschade.
10.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtgever, diens curator of bewindvoerder zich tegenover TTP op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is TTP gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld.
10.4 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van TTP op grond van de wet en de overeenkomst.
10.5 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 of lid 2 voordoet, zijn alle vorderingen van TTP uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. TTP zal in dat geval niet verplicht zijn de van Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onder zich houdende bedragen (voorschotten) geheel of gedeeltelijk te restitueren.

11. Klachttermijn
11.1 De opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door TTP verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan TTP kenbaar te maken binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
11.2 De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in 11.1 bedoeld.
11.3 Indien en voor zover de opdrachtgever naar het oordeel van TTP terecht reclameert, is TTP bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
11.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
11.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat TTP de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd onverwijld schriftelijk aan TTP kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Indien TTP aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
12.2 Indien TTP na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, met betrekking tot de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap, en dit mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het totaal van de door Opdrachtgever onder de betreffende overeenkomst aan TTP betaalde bedragen exclusief BTW (honorarium) welke TTP voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht(factuur) heeft ontvangen. Bij opdrachten/facturen die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van TTP in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door TTP in het kader van desbetreffende opdracht/factuur, of desbetreffend dossier in de afgelopen zes maanden in rekening gebrachte honorarium of vergoeding, exclusief overige kosten. Een eventuele actie dient door Opdrachtgever te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
12.3 Elke verdere aansprakelijkheid van TTP voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Opdrachtgever, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. TTP is evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Opdrachtgever en TTP, dan wel tussen TTP en derden in verband met de relatie tussen Opdrachtgever en TTP.
12.4 De in het vorige twee leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TTP of haar leidinggevend personeel.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart TTP ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een niet aan TTP toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een niet aan TTP toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
12.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
12.7 TTP zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. TTP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derde(n). TTP gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat alle aan haar gegeven opdrachten van Opdrachtgeveren de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens die Opdrachtgeveren te aanvaarden.
12.8 TTP wordt door haar Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die TTP voor haar Opdrachtgever verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van TTP.
12.9 Niet alleen TTP, maar ook alle personen die door bij het uitvoeren van een opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor degenen die bij TTP werkzaam zijn geweest met inbegrip van erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van TTP hebben verlaten.
12.10 TTP is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft versterkt. Of doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 8.2 voortvloeinde informatieverplichting, of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 8.3 instaat.
12.11 TTP is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
13 Duur overeenkomst
13.1 TTP biedt samenwerking aan op uurbasis, op basis van één (of meer) losse opdracht(en) of op basis van een abonnement. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een abonnement initieel aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen drie maanden voor het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Bij geen tijdige opzegging wordt de overeenkomst voor een gelijke periode voorgezet, onder de dan geldende voorwaarden en tarieven.
14. Verrekening

14.1 De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij TTP haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

15. Conversie

15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

15.2 Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen
16. Toepasselijk recht en rechtskeuze TTP te Bosschenhoofd
16.1 Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen TTP en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Breda kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.
17 Intellectuele eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) producten en diensten berusten uitsluitend bij TTP, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) producten en diensten.
17.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om eventueel op de producten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
17.3 Indien Opdrachtgever naar het oordeel van TTP voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is TTP gerechtigd, zulks naar eigen keuze een zodanig recht te verwerven dat Opdrachtgever het gebruik van de producten kan voortzetten, of naar het redelijke oordeel van TTP gelijkwaardige producten ter beschikking te stellen, of de producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Opdrachtgever (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de producten tot het moment van ontbinding.
17.4 Opdrachtgever zal TTP onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen TTP bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever TTP haar medewerking verlenen.
17.5 Opdrachtgever zal TTP voor alle schade (waaronder de juridische adviseurkosten) die TTP zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde breuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien TTP die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Opdrachtgever aan TTP voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.
17.6 TTP behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
18 Overmacht
18.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft TTP in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat TTP gehouden is tot enige schadevergoeding.
18.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TTP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TTP kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, brand, storingen in of aan het bedrijf van TTP of, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door TTP of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
19 Persoonsgegevens
19.1 Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Privacy Statement.
19.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst, is TTP aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp ter zake van het verwerken van de persoonsgegevens van de Debiteuren en Opdrachtgever.
19.3 Voor zover Opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar Debiteuren vaststelt, is Opdrachtgever aan te merken als de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal TTP in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal TTP naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Na voorafgaand overleg kan Opdrachtgever toezien op de naleving daarvan.
19.4 In haar hoedanigheid als verantwoordelijke staat Opdrachtgever ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal TTP alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
20 Gerechtelijke en executietraject
20.1 Het gerechtelijke en executietraject is altijd geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, TTP is hierin geen partij. Indien Opdrachtgever het gerechtelijke en executietraject wenst, zal TTP hem adviseren en verwijzen.
21 Juridische werkzaamheden
21.1 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een (buiten)gerechtelijke procedure, is TTP niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
22 Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Deze voorwaarden, zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten, etc.
Online Dossier/Webapplicatie
23.1 In het kader van een opdracht tot debiteurenbeheer heeft Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van het Online Dossier/Webapplicatie van TTP. Dit gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat slechts het recht het Online Dossier/Webapplicatie voor eigen gebruik te laden en uit te voeren.
23.2 Op verzoek van Opdrachtgever zal TTP ten behoeve van het gebruik van het Online Dossier/Webapplicatie door Opdrachtgever toegangs- en/of identificatiecodes aan Opdrachtgever toewijzen en aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. TTP is gerechtigd reeds toegewezen toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de aan haar ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. TTP is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- en/of identificatiecodes wordt gemaakt.
23.3 TTP is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever bij gebruik van het Online Dossier/Webapplicatie gehanteerde gegevens, noch voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van het gebruik van het online dossier/Webapplicatie. Opdrachtgever zal deze gegevens en resultaten zelf controleren. TTP staat er niet voor in dat het Online Dossier/Webapplicatie foutloos of zonder onderbrekingen werkt.

*Alle tarieven zijn exclusief BTW. Op alle opdrachten/overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Er kunnen geen rechten aan dit online document worden ontleend, typ en drukfouten zijn voorbehouden.