Q&A

B2B Debiteurenbeheer

Wat is B2B Debiteurenbeheer?

Dat houdt in dat het debiteurenbeheer voor zakelijke vorderingen gevoerd wordt voor bedrijven, richting bedrijven. Het B2B debiteurenbeheer omvat alle activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw debiteuren hun openstaande facturen betalen.

Hoe draag ik het debiteurenbeheer over aan TTP?

Dat is vrij simpel: Door het insturen van uw facturen. Vul het in formulier onderaan de pagina het B2B Debiteurenbeheer menu de gegevens van één debiteur in. Het restant van uw debiteuren kunt u middels een excelbestand sturen, nadat u de bevestiging heeft ontvangen (hierin staat verdere informatie daarover). Als u eerst nog wat vragen heeft kunt u ze via dit formulier, of het contactformulier op de Homepagina stellen, of aangeven dat u graag teruggebeld wilt worden. U wordt binnen 1-3 dagen sowieso door ons benaderd, zodat we uw wensen in kaart kunnen brengen en we het tarief door kunnen geven. Als u aangeeft dat u wilt dat wij dit voor u gaan doen, dan sturen wij u een overeenkomst. Als u uw debiteurengegevens en facturen bij ons heeft aangeleverd en wij een ondertekende overeenkomst hebben terug ontvangen, zullen wij overgaan tot het opzetten van het B2B debiteurenbeheer.

Is het debiteurenbeheer vanuit mijn eigen administratie ook mogelijk?

Jazeker, dit kan op afstand vanuit uw eigen administratie, neem contact op via het contactformulier op de Homepagina voor meer informatie.

Ik heb geen betalingstermijn afgesproken, welke termijn geldt er nu?

Voor zakelijke betalingstermijnen geldt dat als u niets heeft afgesproken er een termijn van 30 dagen geldt. Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij dat anders afgesproken is in een contract. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan aantonen dat er geen nadelen voor de koper en verkoper zijn. Grote ondernemingen moeten in ieder geval binnen 60 dagen betalen aan het MKB en zelfstandige ondernemers. (dat wordt binnen 30 dagen) Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. (alleen in zeldzame situaties mag dat worden verlengd tot 60 dagen). Deze en meer bruikbare informatie kunt u ook opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn de kosten van het B2B Debiteurenbeheer?

De kosten zijn afhankelijk van de omzet per maand en het aantal facturen dat u verstuurt. U betaalt bij TTP een zeer klein percentage van de omzet per maand voor het volledige debiteurenbeheer. (Fee factuur) De kosten zijn gestaffeld, waardoor u minder betaalt als u minder omzet heeft en als u meer omzet heeft wordt het percentage wat u betaalt lager. (U kunt de Tarievenlijst aanvragen middels het contactformulier op de Homepagina) Het is ook mogelijk om het debiteurenbeheer per uur af te nemen.

B2B Incasso

Wat is B2B Incasso?

Dat houdt in dat middels een incasso-opdracht van een bedrijf het incassotraject opgezet wordt voor een zakelijke vordering die men heeft op een andere bedrijf.

Ik heb een offerte ontvangen en nu?

De offerte wordt een overeenkomst als na ontvangst de opdracht gegeven wordt. De wet is hierin zeer duidelijk: Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod (in ons geval onze gestuurde offerte) en de aanvaarding daarvan (ondertekening van de offerte). Het insturen van een opdracht, nadat u de offerte heeft ontvangen wordt ook gezien als aanvaarding. Hoewel we de offerte ook dan nog steeds getekend terug verwachten. U facturen dienen gebaseerd te zijn op afgeronde diensten/leveringen en te worden goedgekeurd. Als dit gebeurd is krijgt u een opdrachtbevestiging, zodat voor u duidelijk is dat wij de opdracht hebben geaccepteerd.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn kosten die een leverancier maakt via een incassobureau of eigen incassoafdeling om ervoor te zorgen dat de vordering waarvan het betalingstermijn is overschreden betaald wordt. Het zijn kosten die bij rekening worden opgeteld. Deze kosten zijn vastgesteld volgens de algemene voorwaarden/overeenkomst van de leverancier met de klant en als er niets is afgesproken, dan gelden de wettelijke incassokosten.

Ik heb een aanmaning ontvangen van TTP, aan wie moet ik betalen?

Om te voorkomen het bedrag niet hoger wordt betaalt u het totaalbedrag direct aan TTP, omdat de vordering aan TTP is overgedragen. Betaalt u ons niet het volledige totaalbedrag (=factuurbedrag + verplichte incassokosten en rente), dan beschouwen wij de vordering als niet voldaan en zal deze verhoogt worden met extra kosten. (ons IBAN-nummer vindt u op onze aanmaning/incassobrief), Wij handelen dit dan verder administratief af met uw crediteur.

Nadat ik de vordering uit handen gegeven heb aan TTP, betaalt mijn debiteur rechtstreeks aan mij, wat moet ik doen?

U geeft de betaling direct aan ons door, als de incassokosten incl. BTW* en de renten niet zijn betaald, zullen wij uw klant manen voor dat restant. Als u de incassokosten incl. BTW* gelijk zelf aan ons over wilt maken, dan is dat mogelijk, zodat wij de procedure meteen stop kunnen zetten en we het dossier kunnen sluiten.

*BTW: Als u BTW-plichtig bent wordt de btw over de incassokosten aan u doorberekend. (U kunt deze dan terugvorderen bij de belastingdienst) U klant krijgt dan geen BTW berekend over de incassokosten. Als u niet BTW-plichtig bent en u de BTW dus niet kunt verrekenen, dan wordt de BTW doorberekend aan uw debiteur. Let er wel op dat u dit vermeldt in uw laatste aanmaning/ingebrekestelling. (dat is niet verplicht voor zakelijke vorderingen, maar wel zo correct om te vermelden)

Welke termijn moet er verstreken zijn om mijn vordering uit handen te geven?

U mag een zakelijke vordering uit handen geven meteen na het verstrijken van de betalingstermijn, omdat bij een handelsovereenkomst de verplichting om de debiteur een extra betalingstermijn van 14 dagen te geven niet geldt, maar dat raden wij niet aan. Er vanuit gaande dat u nog langer zaken wenst te doen met uw debiteur is het van belang dat u in alle redelijkheid handelt. Het beste moment daarvoor is over het algemeen wanneer er 90 dagen is verstreken na de vervaldatum. Als u nog langer wacht dan daalt de kans op een succesvolle incasso namelijk aanzienlijk. Dat betekent dat u uw laatste aanmaning/ingebrekestelling minimaal 14 dagen eerder aangetekend per post heeft verstuurd. (dit is dus niet verplicht bij een handelsovereenkomst, maar wel aan te raden) Het hangt er ook vanaf in welke branche u zit, omdat in sommige branches andere termijnen worden gehanteerd om verschillende redenen.

Is het verplicht om de ingebrekestelling (aangetekend per post) te sturen?

Nee, het is niet verplicht om de uw ingebrekestelling (ofwel laatste aanmaning//pré incassobrief/WIK-brief/14 dagen brief) voor uw zakelijke schuldenaar aangetekend per post te versturen. Maar het is een advies, omdat er in sommige gevallen pas verzuim intreed als de termijn van de ingebrekestelling is vervallen. De bewijslast dat de ingebrekestelling is gestuurd ligt bij de schuldeiser. Na het verstrijken van de betalingstermijn van een zakelijke vordering treedt het verzuim in veel gevallen gevallen van rechtswege in. Het is in geval van een handelsovereenkomst (zakelijke vordering (B2B) als bedoelt in (artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 BW) geen vereiste om de ingebrekestelling te sturen, omdat de wet regelt dat buitengerechtelijke incassokosten direct zijn verschuldigd vanaf de dag de betalingstermijn van de factuur is verlopen en de factuur onbetaald is gebleven. (art 6:96 lid 4 BW)

Verzuim van de schuldenaar

Artikel 6.81 BW

De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden en aan de eisen van de artikelen 6.82 BW en artikel 6.83 BW is voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

Artikel 6.82 BW

  1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
  2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Toelichting: Een ingebrekestelling heeft volgens de Hoge Raad niet als functie om het verzuim vast te stellen, maar om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven en nader te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is zonder dat er van een tekortkoming sprake is. Bij gebreke is de schuldenaar vanaf dat tijdstip in verzuim. De ingebrekestelling legt derhalve het moment vast waarop het verzuim zal intreden. De hoge raad legt uit dat er sprake is van een tekortkoming wegens niet tijdig presteren, als de schuldenaar in verzuim is (er vanuit gaande dat nakoming nog mogelijk is).

Het in verzuim zijn zonder ingebrekestelling kan intreden wanneer een ‘fatale termijn’ is overeengekomen ( Art. 6.83 a).

Artikel 6.83 BW Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

a. Wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij dat de termijn een andere strekking heeft.

b. Wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen

c. Wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Wanneer en hoe kan ik mijn vordering uit handen geven?

Wij kunnen een Incassoprocedure starten als u uw laatste aanmaning/ingebrekestelling/ pré incassobrief die aan de wettelijke eisen voldoet heeft verstuurd en de betaaltermijn hiervan is verstreken, of als uw schuldenaar in verzuim is van rechtswege. U vult het incasso-opdrachtformulier onderaan het B2B Incasso menu in en zodra u de bevestiging ontvangt, stuurt u de kopie factuur of facturen en geeft u eventuele (deel)betalingen met de betaaldatum aan ons door. Ook ontvangen wij graag uw contract en Algemene Voorwaarden en ter zake doende correspondentie met uw debiteur.

Heeft u een voorbeeld van een zakelijke laatste aanmaning/ingebrekestelling/pré incassobrief voor mij?

Jazeker, u kunt een voorbeeld hiervan aanvragen via het contactformulier op de Homepagina.

Wat betekent No Cure No Pay?

In principe spreekt het al voor zich, al geldt dit niet bij alle aanbieders van No Cure No Pay. Bij TTP betaalt u bij geen resultaat, niets voor de dienstverlening. No Cure No Pay geldt echter niet als u zelf de overeenkomst zonder opgaaf van reden of vanwege een betaling of betalingsregeling wordt opgezegd. Dan moet opdrachtgever de volledige incassoprovisie berekend over de afgedragen hoofdsom en de verschotten aan TTP voldoen (zie Tarieven).

Wanneer kunnen wij gèènNo Cure No Pay‘ incasso opstarten als het gaat om:

  • een betwiste vordering: Uw klant heeft met een gefundeerde reden aangegeven dat hij niet van plan is te betalen, wegens bijvoorbeeld verkeerd, te weinig, niet, te laat, van slechte kwaliteit, of niet volgens afspraken geleverd.
  • een verjaarde vordering: Voor zakelijke vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. U kunt verjaring voorkomen middels stuiting. Dit houdt in dat u aangetekend aanmaningen blijft versturen, waarin u ondubbelzinnig aan uw debiteur duidelijk maakt dat u ook na het verloop van de verjaringstermijn van vijf jaar uw recht op nakoming/betaling nog geldend wil maken.
  • een vordering op een consument (particuliere debiteur)
  • maatwerk
  • een vordering op buitenlandse debiteuren
  • vorderingen <1000 euro (U mag meerdere kleinere vorderingen totaliseren, zodat u hier wel aan komt)

Wanneer stopt het incassotraject?

Het Incassotraject stopt als de volledige vordering inclusief de kosten is betaald, als u de incassokosten direct aan ons betaalt, omdat de klant bij voorbeeld rechtstreeks aan u heeft voldaan, of als TTP bepaald dat verdere minnelijke incasso mogelijkheden geen nut meer zouden hebben kan TTP het incassotraject te allen tijden eventueel zonder vermelding van reden opzeggen. Als uw debiteur in dat geval niets heeft betaald, dan bent u ons ook niets schuldig: ‘No cure No Pay‘.

Als het incassotraject is gestopt, kan ik dan bij TTP het gerechtelijke incassotraject opstarten?

Wij bieden alleen het minnelijke incassotraject aan. Als dit incassotraject is gestopt, dan kunt u zelf het gerechtelijke traject op laten starten door een deurwaarder (voor bedragen kleiner dan € 25.000,-) en proberen, om beslag te laten leggen of andere rechtsmaatregelen treffen. TTP is hierin geen partij en hebben er dus geen belang bij om dit zo ver te laten komen. Wij doen dan ook ons uiterste best om dit te voorkomen.

Er wordt rente berekend mag dat?

Ja, mits de wettelijke rente voor handelstransacties wordt berekend vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is, dus zodra de betaaldatum vervalt. Er mag echter geen rente over de incassokosten worden berekend, tenzij dit in de overeenkomst of Algemene Voorwaarden expliciet is bedongen.

Wat bepaald de hoogte van de incassokosten?

De hoogte van de incassokosten hangt er vanaf of dit in een overeenkomst tussen de schuldeiser (crediteur) en de schuldenaar (debiteur) is geregeld. Is er niets geregeld middels een overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling. Eventueel door u zelf berekende kosten worden hier niet in meegenomen, omdat de door ons berekende incassokosten hiermee niet verhoogd mogen worden.

Aan uw debiteur wordt gefactureerd: de hoofdsom + rente + wettelijke (zie hieronder), of afgesproken incassokosten volgens uw Algemene Voorwaarden of overeenkomst met uw klant. Indien er afgesproken incassokosten zijn, dan gelden die voor uw debiteur.

Wettelijke incassokosten (conform de staffel Wet Incasso Kosten (WIK) over de ter incasso gestelde hoofdsom: Incassokosten

Over de eerste € 2.500,00                      15% (met een minimum van € 40,00)

Over de volgende  € 2.500,00                10%

Over de volgende  € 5.000,00                5%

Over de volgende  € 190.000,00            1%

Alles boven de € 190.000,00                  0,5% (met een maximum van € 6.775)

Hoofdsom: Het totaal van de (aangeboden) vordering van een schuldeiser inclusief BTW, uitgezonderd bijkomende kosten zoals renten en incassokosten.

Ben ik verplicht om de incassokosten te betalen?

Ja, als dit om wettelijk bepaalde incassokosten gaat, zoals hierboven staat vermeldt. De hoogte hiervan is in 1 juli 2012 geregeld in de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Bedrijven mogen van deze normering afwijken als het om incassokosten gaat die in een overeenkomst tussen u en uw crediteur staan of de Algemene Voorwaarden, dan is dat verplicht als het om redelijke kosten gaat, en ze in verhouding staan tot de getroffen incassomaatregelen. Zijn er geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Hoe kan ik TTP bereiken?

Als u een vraag of opmerking heeft kunt u ons bereiken via het contactformulier. Bent u reeds bekend bij ons (schuldenaar of schuldeiser), dan vindt u onze contactgegevens in de naar u gestuurde correspondentie. We moedigen schriftelijke correspondentie aan, daar er om die reden minder misverstanden of onduidelijkheden kunnen ontstaan. Wilt u graag telefonisch contact, dan kunt u uw bedrijfsnaam, uw naam en telefoonnummer via het contactformulier achterlaten, dan bellen wij u z.s.m. terug. (onder vermelding van uw dossiernummer als u die heeft en/of de reden vermelden)