Tarieven

B2B Debiteurenbeheer

De kosten zijn afhankelijk van de *omzet per maand en het aantal facturen dat u verstuurd heeft. U betaalt bij TTP een zeer klein percentage van de omzet per maand voor het volledige debiteurenbeheer. Komt u boven de 100 facturen per maand uit, dan komt daar een klein bedrag per extra factuur bij. De kosten zijn gestaffeld: Als u minder omzet heeft, betaalt u ook minder en bij meer omzet wordt het percentage wat u betaalt lager.

Het is tevens mogelijk om het volledige debiteurenbeheer per uur af te nemen met een minimum van 4 uur per maand.

Als u de tarievenlijst op wilt vragen, dan kunt u dat doen middels het contactformulier onderaan de Homepagina.

B2B Incasso

Tijdens het incassotraject probeert TTP eerst de schuldvordering minnelijk te incasseren, bij geen resultaat zal zij een advies uitbrengen en het dossier sluiten.

U betaalt bij ons géén opstart- of inschrijfkosten.

Bij geen resultaat bent u TTP niets verschuldigd ‘No Cure No Pay‘.

Indien u een vrijblijvende offferte wenst met het onderstaande tarief dan vraagt u deze aan door in het menu hierboven ‘B2B Incasso’ aan te klikken en onderaan die pagina het formulier in te vullen, of als u de offerte in PDF format wenst kunt u dat aangeven bij de opmerkingen.

De incassoprovisie die u aan ons verschuldigt bent bedraagt:

De incassokosten die aan uw debiteur zijn berekend over de ter incasso gestelde hoofdsom Dit wordt aan u gefactureerd bij de eindafrekening, met aftrek van de kosten die uw debiteur reeds aan ons heeft voldaan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Aan uw debiteur wordt gefactureerd: de hoofdsom + rente + wettelijke (zie hieronder), of afgesproken incassokosten volgens uw Algemene Voorwaarden of overeenkomst met uw klant. Indien er afgesproken incassokosten zijn, dan gelden die voor uw debiteur.

Wettelijke incassokosten (conform de staffel Wet Incasso Kosten (WIK) over de ter incasso gestelde hoofdsom:

Incassokosten

Over de eerste € 2.500,00                      15% (met een minimum van € 40,00)

Over de volgende  € 2.500,00                10%

Over de volgende  € 5.000,00                5%

Over de volgende  € 190.000,00            1%

Alles boven de € 190.000,00                  0,5% (met een maximum van € 6.775)

Hoofdsom: Het totaal van de (aangeboden) vordering van een schuldeiser inclusief BTW, uitgezonderd bijkomende kosten zoals renten en incassokosten.

*Alle tarieven zijn exclusief BTW. Op alle opdrachten/overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Er kunnen geen rechten aan dit online document worden ontleend, typ en drukfouten zijn voorbehouden.

*Omzet per maand: Hiermee wordt bedoelt het totaal van de (ingediende) facturen excl. btw in die maand. Er mogen echter geen Bonus/marketing/prijscredit’s of andere creditnota’s hiermee worden verrekend. Daar tegenover staat dat er ook maar eenmalig het percentage over deze factuur wordt berekend. De volgende maand wordt deze factuur niet meer meegenomen in het percentage v/d omzet en telt enkel nog mee met het ‘aantal facturen in één maand’.