B2B Incasso

Als uw debiteur ondanks telefonisch contact, betalingsherinneringen en een laatste aanmaning die aan de wettelijke eisen voldoet, nog steeds nul op het request geeft. Dan is het tijd om uw vordering uit handen te geven aan TTP. U debiteur wordt op een nette doch dringende wijze gesommeerd om de vordering te betalen. TTP verzorgt het buitengerechtelijke, ofwel het minnelijke incassotraject.

TTP is een professionele incassopartij, waardoor uw vordering wordt geïncasseerd middels daadkrachtige incassomaatregelen. Vaak leidt dit tot spoedige betaling van de gehele of gedeeltelijke vordering en soms tot een betalingsregeling.

Wilt u een vordering die u op uw zakelijke klant heeft uithanden geven, dan kunt u een B2B incasso indienen middels het contactformulier onderaan deze pagina.

Als u na ontvangst van de offerte de B2B incasso in opdracht geeft, dan gaan we voor u aan de slag. Bij geen resultaat bent u TTP niets verschuldigd ‘No Cure No Pay‘.

Om zo transparant mogelijk te zijn willen we u duidelijk maken dat als de overeenkomst zonder opgaaf van reden of vanwege een betaling of betalingsregeling wordt opgezegd, de opdrachtgever de volledige incassoprovisie berekend over de afgedragen hoofdsom en de verschotten aan TTP dient te voldoen. (zie Tarieven)

Wij kunnen gèènNo Cure No Pay‘ B2B incasso opstarten als het gaat om:
 • een betwiste vordering: Uw klant heeft met een gefundeerde reden aangegeven dat hij niet van plan is te betalen, wegens bijvoorbeeld verkeerd, te weinig, niet, te laat, van slechte kwaliteit, of niet volgens afspraken geleverd.
 • een verjaarde vordering: Voor zakelijke vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. U kunt verjaring voorkomen middels stuiting. Dit houdt in dat u aangetekend aanmaningen blijft versturen, waarin u ondubbelzinnig aan uw debiteur duidelijk maakt dat u ook na het verloop van de verjaringstermijn van vijf jaar uw recht op nakoming/betaling nog geldend wil maken.
 • een vordering op een consument (particuliere debiteur)
 • in geval van maatwerk
 • een vordering op buitenlandse debiteuren
 • vorderingen <1000 euro (U mag meerdere kleinere vorderingen totaliseren, zodat u hier wel aan komt)
Waar u rekening mee dient te houden als u een incasso wilt indienen bij TTP:

De debiteur moet in verzuim zijn: Dit is vereist om de debiteur schadeplichtig te maken of de overeenkomst te kunnen ontbinden. Uw klant is in verzuim van rechtswege, of door uw klant schriftelijk te informeren dat hij in verzuim is middels een ingebrekestelling.

Ingebrekestelling (laatste aanmaning/pré incassobrief):

Ondanks dat dit geen vereiste is raden wij u aan om deze altijd aangetekend te sturen, zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan i.v.m. bewijslast. Het risico van de ontvangst rust op de verzender (ook wel de ‘ontvangsttheorie genoemd). Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning, waarbij uw debiteur een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Als het niet van rechtswege is ingetreden, treed verzuim in wanneer de schuldenaar na deze gestelde termijn nog steeds zijn betalingsverplichting richting u niet is nagekomen.

Het is in geval van een handelsovereenkomst (zakelijke vordering (B2B) ) als bedoelt in (artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 BW) geen vereiste om de ingebrekestelling te sturen omdat de wet regelt dat buitengerechtelijke incassokosten direct zijn verschuldigd vanaf de dag de betalingstermijn van de factuur is verlopen en de factuur onbetaald is gebleven. (art 6:96 lid 4 BW)

Verzuim van de schuldenaar

Artikel 6.82 BW

 1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Toelichting: Een ingebrekestelling heeft volgens de Hoge Raad niet als functie om het verzuim vast te stellen, maar om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven. En nader te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is zonder dat er van een tekortkoming sprake is. Bij gebreke is de schuldenaar vanaf dat tijdstip in verzuim. De ingebrekestelling legt derhalve het moment vast waarop het verzuim zal intreden. De hoge raad legt uit dat er sprake is van een tekortkoming wegens niet tijdig presteren, als de schuldenaar in verzuim is (er vanuit gaande dat nakoming nog mogelijk is).

Het in verzuim zijn zonder ingebrekestelling kan intreden wanneer een ‘fatale termijn’ is overeengekomen ( Art. 6.83 a).

Artikel 6.83 BW Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

a. Wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij dat de termijn een andere strekking heeft.

b. Wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen

c. Wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Waar een zakelijke ingebrekestelling aan moet voldoen:
 • De ingebrekestelling moet schriftelijk zijn;
 • Er moet een redelijke termijn worden gesteld voor het alsnog nakomen van de verplichting. In de regel is dat 14 dagen, als dat langer of korter is dan moet dat logisch te verklaren zijn;
 • Het moet de verplichting van uw debiteur bevatten en dat deze niet is nagekomen;
 • Tevens vermeldt u dat naast de hoofdsom, ook buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht;
 • Indien u niet BTW-plichtig bent en de BTW die u aan ons verschuldigd bent voor de incassokosten dus om deze reden niet kunt verrekenen, dan dient u dit middels de ingebrekestelling/ Pré incassobrief/laatste aanmaning) aan uw schuldenaar kenbaar te maken. Op die manier kunt u deze kosten post in de vorm van BTW op uw debiteur verhalen.

Als de minnelijke fase niet tot betaling van de gehele vordering leidt, wat is sommige gevallen niet uit te sluiten is, dan kunt u de gerechtelijke fase in gaan. Waarbij u bv een dagvaarding laat uitbrengen die door een gerechtsdeurwaarder naar de wanbetaler gestuurd wordt waarmee u deze voor de rechter daagt, waarna een rechter een vonnis uitspreekt. (voor vorderingen tot € 25000.- bij hogere vorderingen heeft u dan een advocaat nodig). U kunt daarna bv beslag laten leggen, of het faillisement van uw debiteur aanvragen. TTP is in de gerechtelijke fase geen partij daar wij alleen buitengerechtelijk incasseren. We zullen er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gerechtelijke incassoprocedure, waar hoge kosten aan verbonden zijn, niet ingezet hoeft te worden.

Bent u het haasje

Geen zorgen wij zijn hier om u te helpen!
Achter de wolken schijnt de zon!

Om een incasso-opdracht voor uw zakelijke klant aan ons uit te besteden hebben wij de onderstaande gegevens van u nodig. (U krijgt direct automatisch een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen, waarna u de kopie facturen en eventuele (deel)betalingen kunt doorgeven aan het emailadres wat we via deze bevestiging vermelden) Wij streven ernaar om u binnen 1-5 werkdag(en) een opdrachtbevestiging te sturen om aan te geven dat wij de incasso-opdracht hebben geaccepteerd. Mocht het onverhoopt iets langer duren? Geen nood, wij besteden zorgvuldig aandacht aan al onze opdrachten, zijn altijd bezig en proberen dit zo spoedig mogelijk aan u te bevestigen.
Algemene Voorwaarden TTP Time To Pay Debiteurenbeheer & Incassobureau per 1 januari 2022

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85055530

1. Definitie’s in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: De (rechts)persoon, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen die met TTP Time To Pay Debiteurenbeheer & Incassobureau statutair gevestigd te Bosschenhoofd (hierna te noemen TTP zijnde de opdrachtnemer) een overeenkomst heeft gesloten en voor wie TTP zich inspant die Opdracht uit te voeren.

1.2 Debiteur: degene met wie de Opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten, en die uit hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan de Opdrachtgever.
1.3 Opdracht: De overeenkomst tussen TTP en de Opdrachtgever, waarbij TTP zich inspant bepaalde diensten te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TTP en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.5 Producten en diensten: alle prestaties en leveringen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.6 Vordering: Het op enig moment volledig opearbnstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten.
1.7 Hoofdsom: Het totaal van de (aangeboden) vordering van een schuldeiser inclusief B.T.W, uitgezonderd bijkomende kosten zoals renten en buitengerechterlijke incassokosten.
1.8 werkzaamheden: alle door TTP te verrichten werkzaamheden in het kader van debiteurenbeheer/incasso.
2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen TTP en opdrachtgever, waarbij TTP producten en diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).
2.2 Afwijkende afspraken van deze algemene voorwaarden met of toezeggingen van (een medewerker van) TTP, dan wel van derden die door TTP zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn zijn voor TTP niet bindend tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd, of bij ontbreken daarvan, nadat TTP met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de overeenkomst feitelijk is aangevangen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
2.3 TTP is gerechtigd Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
2.4 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan TTP, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard door of namens TTP, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.
2.5 In het geval een Opdrachtgever een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens TTP hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van TTP op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen TTP en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing.
2.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TTP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
2.8 TTP vergoedt geen rente over bedragen die om welke reden dan ook onder haar zijn.
2.9 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, heffingen van overheidswege en andere kosten, tenzij anders aangegeven.
2.10 TTP is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde en Opdrachtgever is verplicht de kosten daarvan conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden aan TTP te voldoen.
2.11 Opdrachtgever zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van TTP aan derden bekend maken.
2.12 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000, – per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Opdrachtgever niet beïnvloedt. Het staat TTP vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.
2.13 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met TTP een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of op andere wijze opgegeven opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk worden geaccepteerd.
2.14 De overeenkomst strekt tot het verrichten van een opdracht voor de Opdrachtgever door TTP die als zelfstandige in uitoefening van beroep of bedrijf een opdracht verricht. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en TTP wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 BW, waarbij partijen nimmer beogen om een arbeidsrelatie ex art. 7:610 aan te gaan. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat TTP ook voor andere Opdrachtgevers een opdracht of werkzaamheden kan verrichten.
3. Betalingsverplichtingen
3.1 Betalingstermijn: Van de door TTP gefactureerde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.
3.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente gelijk aan 8% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.
3.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is doordat er niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald is, is de Opdrachtgever na de vervaldag tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 in het geval van TTP te Bosschenhoofd, te verhogen met een bedrag van € 10,- per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van € 35,- aan registratiekosten en rente zoals bedoeld in het vorige lid.
3.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 3 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 3 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3.5 TTP is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen, dan wel vorderingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Opdrachtgever in haar bezit heeft en/of beheert, derdengelden daaronder begrepen.
3.6 Retentierecht: Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn (betalings)verplichtingen, is TTP gerechtigd haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. Tevens behoudt TTP het recht schadevergoeding te vorderen.
3.7 TTP is gerechtigd te allen tijde een depot of voorschotbetaling aan Opdrachtgever te verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden, dan wel te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. welk voorschot terstond voldaan dient te worden en wordt verrekend in een tussentijdse of eindafrekening.
3.8 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Nadat Opdrachtgever deze voorschotbetaling heeft gedaan zal opdrachtnemer vervolgens verplicht zijn tot (verder) presteren. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is TTP gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.
3.9 TTP is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
4 Aanbiedingen/offertes en totstandkoming overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover TTP een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door TTP uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd indien Opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt
4.3 Indien Opdrachtgever een opdracht verstrekt, is zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.4 Indien een aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal Opdrachtgever die aanbieding en alle overige door TTP verschafte documentatie op eerste verzoek aan TTP retourneren.
4.5 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven. De door TTP gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven
5 Producten en diensten

5.1 TTP geeft informatiebladen uit met een toelichting op de door haar aangeboden producten en diensten. Daarnaast geeft TTP tarievenlijsten uit. Deze informatiebladen en tarievenlijsten, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, maken onderdeel uit van de lopende en de te sluiten overeenkomst(en) met betrekking tot deze producten en diensten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de informatiebladen en/of tarievenlijsten en deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze voorwaarden.

5.2 De door TTP gehanteerde tarieven zijn exclusief verschuldigde BTW, verschotten en administratiekosten, mits anders aangegeven.
5.3 In geval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan TTP kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een Opdrachtgever hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.
6 Meerwerk
6.1 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de producten of diensten die TTP op grond van een overeenkomst moet leveren en/of als werkzaamheden meer tijd innemen dan beraamt en TTP van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk ivm deze excessen, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
6.2 Indien TTP meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de producten of diensten door TTP kunnen worden geleverd. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door TTP daartegen schriftelijk bezwaar maakt. Als het meerwerk betreft ivm de overschrijding van het maximum van 100 facturen bij het debiteurenbeheer, is TTP niet verplicht om dit door te geven, daar er vanuit gegaan mag worden dat de Opdrachtgever weet hoeveel facturen men zelf heeft ingediend/ aangemaakt.

7. Provisie / Tarieven
7.1 De Opdrachtgever is aan TTP verschuldigd de tarieven (provisie) volgens de reguliere Overeenkomst van TTP en/of de geldende tarievenlijsten, met inachtneming van hetgeen in artikel 5 van de algemene voorwaarden is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In geval van Debiteurenbeheer wordt met omzet per maand bedoelt het totaal van de (ingediende) facturen in die maand. Er mogen geen Bonus/marketing/prijscredit’s of andere creditnota’s hiermee worden verrekend.
7.2 Indien binnen 24 uur na ontvangst van de incasso-opdracht een (deel-)betaling van de uitstaande vordering ontvangen wordt is TTP gerechtigd haar provisie te berekenen. Indien binnen 24 uur blijkt dat er een kruisbetaling heeft plaatsgevonden, kan de opdracht kosteloos worden teruggetrokken e.e.a. ter beoordeling van TTP.
7.3 Indien de Opdrachtgever, nadat de vordering door TTP in behandeling is genomen, de opdracht opzegt, zelf de betaling regelt of de behandeling frustreert, op welke wijze dan ook, is de volledige overeengekomen provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast eventuele overige verschuldigde kosten. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen, geldt dit als bevrijdende betaling.
7.4 Provisie is tevens verschuldigd indien TTP, door het niet naleven van wettelijke bepalingen door de opdrachtgever, de buitengerechtelijke kosten niet kan incasseren bij de debiteur
7.5 TTP heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen door verstrekking van een nieuwe tarievenlijst. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomsten. TTP zal de nieuwe tarievenlijst één maand voor de ingangsdatum daarvan aan Opdrachtgever verstrekken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt indien Opdrachtgever niet binnen één maand na verstrekking van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk -en aangetekend- de overeenkomst ontbindt.
7.6 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat Opdrachtnemer de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.
7.7 De kosten van door TTP ingeschakelde derden komen voor rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor alle kosten die worden veroorzaakt doordat Debiteuren van Opdrachtgever (een) procedure(s) opstarten. In geval er een honorarium wordt berekend, wordt het honorarium verhoogd met 6% administratiekosten over dat honorarium, BTW en verschotten. TTP is gerechtigd additionele kosten (ook gemaakt door derden) bij Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur.
7.8 Geïncasseerde bedragen worden in geval van incasso ontvangen door en op de bankrekening van TTP waarop debiteuren hun betalingen dienen te storten. Onder Geïncasseerde bedragen: verstaan: de door de opdrachtnemer ontvangen gelden voor de opdrachtgever onder aftrek van de contractueel bepaalde incassoprovisie voor de opdrachtnemer afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door opdrachtnemer gemaakte kosten. In geval van debiteurenbeheer worden de bedragen ontvangen door en op de bankrekening van de Opdrachtgever.
7.9 Gelden die TTP ten behoeve van Opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de gemaakte of nog te maken kosten.
7.10 Over gelden, welke TTP onder zich houdt, wordt nimmer rente vergoed.
7.11 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten en rente. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.
7.12 Betalingen van de debiteur die bij Opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan TTP. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bankrekening.
8 Werkzaamheden en verplichtingen TTP
8.1 Indien Opdrachtgever een opdracht tot incasso/debiteurenbeheer geeft, zal Opdrachtgever alle relevante informatie en bescheiden/bewijsstukken over de desbetreffende Debiteur verstrekken die TTP naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn rechtsvorm. In het bijzonder stelt Opdrachtgever tijdig de door haar jegens de Debiteur gehanteerde (algemene) voorwaarden aan TTP ter beschikking.
8.2 Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie en bewijsstukken. TTP is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever te retourneren.
8.3 Opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en de debiteur
8.4 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, in geval contacten met debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen. Er zal door Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met TTP afspraken met de Debiteur worden gemaakt aangaande een ter incasso aangeboden vordering.
8.5 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie en nadat TTP de opdracht in behandeling heeft genomen.
8.6 Indien Opdrachtgever TTP opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Opdrachtgever TTP om in naam van Opdrachtgever alle benodigde incasso handelingen te verrichten die naar het inzicht van TTP noodzakelijk zijn om een effectieve incasso te bewerkstelligen. Deze machtiging (volmacht) houdt onder meer in: a) het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook; b) het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten; c) het ontvangen van gelden van de Debiteur; d) het treffen van een betalingsregeling met de Debiteur.
8.7 De hoofdsom, d.w.z. het totaal van de aangeboden vordering inclusief B.T.W., wordt igv incasso verhoogd met incasso- en administratiekosten en rente. De hoofdsom komt Opdrachtgever toe.
8.8 Iedere betaling door een Debiteur igv incasso strekt allereerst ter voldoening van incassokosten, daarna de rente en Provisie en daarna de hoofdsom. Er vindt geen tussentijdse afdracht van door TTP geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.9 TTP is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TTP.

8.10 De verplichtingen van TTP hebben het karakter van een inspanningsverplichting en TTP garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens TTP verstrekt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.11 Door TTP opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TTP of haar leidinggevend personeel.
9 Einde opdracht tot incasso
9.1 De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake van volledige betaling door de Debiteur of wanneer TTP het besluit neemt de opdracht te beëindigen. Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering aan TTP dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de Debiteur tegenover Opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, alle door Opdrachtgever of anderszins geïncasseerde bedragen, een compensatie van de vordering, een creditering, een verrekening, dan wel een retournering van door Opdrachtgever aan de Debiteur geleverde prestaties, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld. Opdrachtgever dient TTP per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de Debiteur betaalt, indien rechtstreeks aan Opdrachtgever is betaald. Over de betalingen wordt Provisie in rekening gebracht.

9.2 TTP is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wegens oninbaarheid, en/of indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist. De opdrachtgever is in dit geval slechts provisie verschuldigd over het geïncasseerde bedrag.
9.3 Indien Opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten TTP om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, TTP zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is TTP niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% Provisie, een bedrag van € 25,- (exclusief BTW) aan administratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges,– in rekening te brengen.
9.4 TTP heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden.
10 Verzuim en ontbinding
10.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is TTP zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat TTP tot enige schadevergoeding is gehouden.
10.2 Vorige lid is ook van toepassing indien TTP na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen dan wel dat TTP schade, van welke aard dan ook, zal lijden, zoals reputatieschade.
10.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtgever, diens curator of bewindvoerder zich tegenover TTP op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is TTP gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld.
10.4 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van TTP op grond van de wet en de overeenkomst.
10.5 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 of lid 2 voordoet, zijn alle vorderingen van TTP uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. TTP zal in dat geval niet verplicht zijn de van Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onder zich houdende bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren.

11. Klachttermijn
11.1 De opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door TTP verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan TTP kenbaar te maken binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
11.2 De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in 11.1 bedoeld.
11.3 Indien en voor zover de opdrachtgever naar het oordeel van TTP terecht reclameert, is TTP bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
11.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
11.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat TTP de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd onverwijld schriftelijk aan TTP kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Indien TTP aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
12.2 Indien TTP na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, met betrekking tot de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap, en dit mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het totaal van de door Opdrachtgever onder de betreffende overeenkomst aan TTP betaalde bedragen exclusief BTW (honorarium) welke TTP voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van TTP in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door TTP in het kader van desbetreffende opdracht of desbetreffend dossier in de afgelopen zes maanden in rekening gebrachte honorarium of vergoeding, exclusief overige kosten. Een eventuele actie dient door Opdrachtgever te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
12.3 Elke verdere aansprakelijkheid van TTP voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Opdrachtgever, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. TTP is evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Opdrachtgever en TTP, dan wel tussen TTP en derden in verband met de relatie tussen Opdrachtgever en TTP.
12.4 De in het vorige twee leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TTP of haar leidinggevend personeel.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart TTP ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een niet aan TTP toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een niet aan TTP toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
12.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
12.7 TTP zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. TTP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derde(n). TTP gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat alle aan haar gegeven opdrachten van Opdrachtgeveren de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens die Opdrachtgeveren te aanvaarden.
12.8 TTP wordt door haar Opdrachtgeveren gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die TTP voor haar Opdrachtgeveren verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van TTP.
12.9 Niet alleen TTP, maar ook alle personen die door bij het uitvoeren van een opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor degenen die bij TTP werkzaam zijn geweest met inbegrip van erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van TTP hebben verlaten.
12.10 TTP is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft versterkt. Of doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 8.2 voortvloeinde informatieverplichting, of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 8.3 instaat.
12.11 TTP is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
13 Duur overeenkomst
13.1 TTP biedt samenwerking aan op basis van één (of meer) losse opdracht(en) of op basis van een abonnement. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een abonnement initieel aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen drie maanden voor het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Bij geen tijdige opzegging wordt de overeenkomst voor een gelijke periode voorgezet, onder de dan geldende voorwaarden en tarieven.
14. Verrekening

14.1 De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij TTP haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

15. Conversie

15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

15.2 Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen
16. Toepasselijk recht en rechtskeuze TTP te Bosschenhoofd
16.1 Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen TTP en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Breda kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.
17 Intellectuele eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) producten en diensten berusten uitsluitend bij TTP, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) producten en diensten.
17.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om eventueel op de producten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
17.3 Indien Opdrachtgever naar het oordeel van TTP voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is TTP gerechtigd, zulks naar eigen keuze een zodanig recht te verwerven dat Opdrachtgever het gebruik van de producten kan voortzetten, of naar het redelijke oordeel van TTP gelijkwaardige producten ter beschikking te stellen, of de producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Opdrachtgever (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de producten tot het moment van ontbinding.
17.4 Opdrachtgever zal TTP onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen TTP bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever TTP haar medewerking verlenen.
17.5 Opdrachtgever zal TTP voor alle schade (waaronder de juridische adviseurkosten) die TTP zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde breuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien TTP die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Opdrachtgever aan TTP voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.
17.6 TTP behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
18 Overmacht
18.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft TTP in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat TTP gehouden is tot enige schadevergoeding.
18.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TTP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TTP kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, brand, storingen in of aan het bedrijf van TTP of, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door TTP of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
19 Persoonsgegevens
19.1 Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Privacy Statement.
19.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst, is TTP aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp ter zake van het verwerken van de persoonsgegevens van de Debiteuren en Opdrachtgever.
19.3 Voor zover Opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar Debiteuren vaststelt, is Opdrachtgever aan te merken als de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal TTP in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal TTP naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Na voorafgaand overleg kan Opdrachtgever toezien op de naleving daarvan.
19.4 In haar hoedanigheid als verantwoordelijke staat Opdrachtgever ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal TTP alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
20 Gerechtelijke en executietraject
20.1 Het gerechtelijke en executietraject is altijd geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, TTP is hierin geen partij. De werkwijze van No Cure No Pay geldt niet voor dit traject. Indien Opdrachtgever het gerechtelijke en executietraject wenst, zal TTP hem adviseren en verwijzen.
21 Juridische werkzaamheden
21.1 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een (buiten)gerechtelijke procedure, is TTP niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
22 Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Deze voorwaarden, zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten, etc.
23 Incasso buiten Nederland
23.1 Er is sprake van een opdracht tot incasso buiten Nederland als de Debiteur zijn woon- of vestigingsplaats heeft buiten Nederland.
23.2 In geval van een internationale incasso-opdracht geldt het volgende. TTP kan deze ten aller tijden afwijzen. Indien TTP en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt extra kosten op de Debiteur innen boven de hoofdsom en de rente, komen deze kosten toe aan TTP en/of voornoemde derde. De geïncasseerde kosten worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen tarieven conform de meest recente tarievenlijst.
23.3 Betalingen door TTP geschieden in Nederlandse valuta tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. TTP is in geval van incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor eventueel optredend koers/valutaverlies.
24 Online Dossier/Webapplicatie
24.1 In het kader van een opdracht tot incasso/debiteurenbeheer heeft Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van het Online Dossier/Webapplicatie van TTP. Dit gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat slechts het recht het Online Dossier/Webapplicatie voor eigen gebruik te laden en uit te voeren.
24.2 Op verzoek van Opdrachtgever zal TTP ten behoeve van het gebruik van het Online Dossier/Webapplicatie door Opdrachtgever toegangs- en/of identificatiecodes aan Opdrachtgever toewijzen en aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. TTP is gerechtigd reeds toegewezen toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de aan haar ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. TTP is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- en/of identificatiecodes wordt gemaakt.
24.3 TTP is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever bij gebruik van het Online Dossier/Webapplicatie gehanteerde (incasso)gegevens, noch voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van het gebruik van het online dossier/Webapplicatie. Opdrachtgever zal deze gegevens en resultaten zelf controleren. TTP staat er niet voor in dat het Online Dossier/Webapplicatie foutloos of zonder onderbrekingen werkt.

*Alle tarieven zijn exclusief BTW. Op alle opdrachten/overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Er kunnen geen rechten worden ontleend, aan dit online document, typ en drukfouten zijn voorbehouden.